Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Instrukcje do ankiety synodalnej cd.

Przedstawimy instrukcje do ankiety synodalnej dla kolejnych punktów. Poprzednia część dostępna pod tym linkiem

SYNOD O SYNODALNOŚCI

 1. EKUMENIZM
  a) Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji
  chrześcijańskich i wyznań?
  Czy takie relacje są ci znane? Czy są one na poziomie parafialnym czy indywidualnym?
  b) Czy w twojej wspólnocie/parafii są inne wyznania chrześcijańskie? Czy prowadzony
  jest dialog, jakie są trudności, wyzwania i owoce tej współpracy?
  Tak, nie, nie wiem. Jeżeli tak, to czy w parafii potrzebny jest dialog z wyznawcami innych
  religii chrześcijańskich? Czy jest potrzeba kształtowania postaw szacunku i tolerancji
  religijnej oraz pogłębiania przekonania o duchowym braterstwie wszystkich chrześcijan?
 2. WŁADZA I UCZESTNICTWO
  a) Czy w twojej wspólnocie/parafii są określane cele do których należy dążyć, droga do
  ich osiągnięcia i kroki które należy podjąć, aby je osiągnąć?
  Odp: Tak, nie, czasami, nie wiem.
  b) Czy rozeznawanie celów jest pracą zespołową, realizowaną z udziałem wszystkich
  chętnych członków wspólnoty/parafii?
  Odp: Tak, nie, czasami, nie wiem.
  c) Czy w proces rozeznawania i posługi włącza się osoby świeckie, konsekrowane,
  różnych grup i ruchów kościelnych?
  Odp: Tak, nie, czasami, nie wiem. Co chciałbyś/chciałabyś konsultować z duszpasterzami w
  sprawach Kościoła i parafii?
 3. ROZEZNAWANIE, PODEJMOWANIE DECYZJI
 4. a) Jakie metody i procesy stosujemy w naszej wspólnocie/parafii przy podejmowaniu decyzji? Czy są konsultacje ks. Proboszcza z innymi kapłanami lub liderami grup parafialnych, członkami rady duszpasterskiej lub parafialnej, innymi wiernymi świeckimi lub na stronie internetowej? Tak, nie, nie wiem.
 5. b) Czy motywujesz siebie i innych do udziału w podejmowaniu decyzji we wspólnotach zorganizowanych hierarchicznie ( rada duszpasterska, parafialna, ekonomiczna)? Czy w strukturze parafii są stałe grupy współdziałające w procesie podejmowania decyzji? Odp: Tak, nie, sporadycznie.
 6. c) Jaki jest w twojej wspólnocie/parafii związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to jest realizowane w praktyce? Czy konsultacje mają wpływ na podejmowanie decyzji? Jak przebiega samo podejmowanie decyzji ( głosowanie, najlepsza argumentacja, inne…)? Czy konsultacje i decyzje są podawane do wiadomości wiernych?
 7. d) Czy w twojej wspólnocie/parafii istnieją narzędzia i procedury promujące przejrzystość i możliwość rozliczenia wspólnotowych decyzji? Odp: Tak, nie, nie wiem.

FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI
a) W jaki sposób wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do
słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?
Czy w twojej parafii: zachęca się do formacji (indywidualnej) przez udział w rekolekcjach
indywidualnych, do lektury duchowej przez polecanie prasy, książek i filmów katolickich
podczas ogłoszeń lub na stronie internetowej, promuje się szacunek i miłość bliźniego jak
siebie samego w kazaniach i przez postawę otwartości w kontaktach księży z wiernymi i
wiernych między sobą, wprowadza się formy Nowej Ewangelizacji do przygotowania dzieci
do I Komunii Św., młodzieży do bierzmowania oraz dorosłych, podkreśla się znaczenie
wspólnotowego dążenia do wzrostu wiary, organizuje się pielgrzymki, itp.
b) Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w
sposób synodalny?
Czy jest w parafii formacja liderów, animatorów, lektorów, inne (jakie)? Możliwa odp. Nie
wiem.
c) Czy w twojej wspólnocie/parafii jest możliwość, a jeśli tak to jaka, formacji dla osób
biorących odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła (liderzy, animatorzy,
moderatorzy, katecheci)?
Na czym polega współodpowiedzialność wiernych świeckich za wspólnotę Kościoła? Czy
istnieje: formacja liderów i animatorów przez grupy modlitewne, formacja ministrantów,
katechetów i lektorów w parafii, inne..?
d) Czy twoja wspólnota/parafia daje ci narzędzia, a jeśli tak to jakie, do rozeznawania i
rozpoznania wpływu kultury oraz jej zagrożeń na twoją wspólnotę?
Czy temat zagrożeń dla wiary i kultury jest podejmowany w twojej parafii? Tak, nie, nie
wiem. Jeżeli tak to np. przez spotkania z ludżmi kultury, polityki, władz lokalnych,
informacje w kazaniach, ogłoszeniach i prasie katolickiej, wspólne spotkania z
liderami/animatorami i kapłanami parafii, inne..